Vedtægter

Vedtægter for Hygge og Kulturklubben i Faxe

§1.Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Hygge og Kulturklubben i Faxe.

Klubbens hjemsted er Faxe Kommune.

Klubbens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

§2.Klubbens formål.

Klubbens formål er at formidle kulturelt og socialt samvær til borgere i Faxe Kommune, der er pensionister og efterlønnere.

Dettte sker bl.a. i form af biografforestillinger, foredrag, musikunderholdning, bankospil, fester, udflugter og rejser.

§3.Medlemskreds.

Som medlemmer af klubben kan optages pensionister og efterlønnere bosiddende i Faxe Kommune.

Medlemskabet ophører ved udmeldelse eller hvis kontinentet ikke er betalt.

§4.Kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling – og udgør sammen med eventuelle tilskud klubbens kapitalgrundlag.

Kontingentet opkræves 1 gang årligt.

Gæstekontingent kan fastsættes af generalforsamlingen.

§5.Ledelsen.

Klubben ledes af en ulønnet bestyrelse på 6 medlemmer – nemlig:

 • Formand.
 • Kasserer
 • 4 Bestyrelsesmedlemmer
 • 2 Bestyrelsessuppleanter
 • 1 Revisor
 • 1 Revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næsteformand og sekretær på førstkommende møde efter generalforsamlingen, og holder møde så ofte det er påkrævet.

Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed har formandens stemme udslaget.

§6.Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen kan ske ved annoncering i Æbleskuddet og opslag i Æblehaven – samt ved annoncering i Faxebugten.

Forslag der ønskes behandlet skal indgives skriftligt til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Forlanges skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter til bestyrelsen – 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant er på valg hvert år. Genvalg for alle kan finde sted.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning om klubbens virksomhed.
 4. Forelæggelse af klubbens reviderede regnskab. (følger Kalenderåret.)
 5. Forslag til budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg jvfr. § 6. stk 5.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Lovændringer – jvfr. dog § 8. – kan vedtages på en ordinær generalforsamling såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og forslaget er indsendt så bestids, at det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

§7. Ekstaordinær generalforsamling.

Ekstaordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt.

Indkaldelse skal sker med mindst 1 måneds varsel, på samme måde som nævnt i §6.

Motiveret dagsorden skal foreligge.

§8.Ophævelse af klubben.

Såfremt det på en generalforsamling vedtages at ophæve klubben, skal dette vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer – og efterfølgende på en ny generalforsamling senest 1 måned efter, og da også med ¾ af de tilstedeværende medlemmer.

Klubbens eventuelle midler vil i så fald tilfalde Æblehaven, Arkivalierne afleveres til Faxe byhistoriske arkiv.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling. Jan. 2013.

 • Formand: Hanne Petersen.
 • Dirigent: Aage Jackob Jensen.
Regler for tilmelding til arrangementer i Æblehaven.

Som nyt medlem ringer man til formanden eller kassereren, og siger når man deltager 1. gang I et arrangement.

Ved senere deltagelse skal man  – af hensyn til køkkenet – skrive sig på tilmeldingsliste – helst ved forudgående arrangement – men senest dagen før det aktuelle arrangement.

Hvis ikke dette er sket i forbindelse med foredrag og musikarrangementer , er man velkommen til at deltage, men kan ikke forvente , at der bliver serveret kaffe og kage.

Ved banko er tilmelding ikke nødvendig.

Til fester med mad er tilmeldingsfristen 5 dage, og tilmeldingen er bindende.

Ved sygdom melder man sig fra så hurtigt som muligt, og man kan ikke forvente at få eventuelt indbetalte beløb retur, hvis klubben har udgifter uanset frameldingen , og det samme er tilfældet ved framelding efter tilmeldigsfristens udløb.

Ved tilmeldinger er ” først til mølle- princippet” gældende.

Ved biografforestillinger.

Tilmelding ikke nødvendig.

Ved udflugter og rejsearrangementer.

Reglerne vil fremgå af indbydelsen, men også her vil” først til mølle- princippet ”Være gældende.